facebook
Foto: Per Flåthe

SAMMEN OM SØPPEL

Mangfold og integrering var viktige stikkord, da kulturskolen i Skien ønsket å teste ut en ny aktivitetsmodell. Et viktig fokus var å nå ut til nye brukergrupper, og for å oppnå dette ønsket man å prøve et tett samarbeid med skole og SFO.

”Sammen om søppel” er et tverrfaglig prosjekt for 3.-4. trinn, som inkluderer flere forskjellige kunstuttrykk. Kulturskolelærere besøker skolen noen timer hver uke over en viss periode. Under andres veiledning arbeider elevene aktivt, reseptivt og reflektivt med kunst innenfor disiplinene musikk, drama, dans og visuelle kunstfag. I Skien ble det gjort et valg om å bruke temaet søppel som utgangspunkt for prosjektet, da dette gir store muligheter for tverrfaglig arbeid. Blant annet åpner det for muligheten til å ta opp emner som likheter/ulikheter, gjenbruk, forbruk og miljø.

Dette er et av de 12 kulturskoleprosjektene som i 2011 ble valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde  som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og var et  ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: