facebook

FORMGIVINGSFAG Ikonmaleri med personlig preg

Opplegget er utarbeida og utprøvd av Formgivings lektor Elisabeth Grande ved Drammen videregående skole for studiespesialisering med Formgivingsfag 2015.

Ikonene har vært ein del av ei utstilling i Drammenunder festivalen «Sacred Drammen.» Alle bilde er fra klasse 2FOA ved Drammen vgs.
Lena Mitina og Vilde Werner har bidratt med sine skisser og prodessdokumentasjon.

Det originale opplegget er vidareutvikla med tanke på fleire programfag av Marte Henriksen ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er aktuelt innanfor programfaga for design og handverk og det nye programfaget Kunst, design og arkitektur (KDA)

Ikon er ein del av den tidlig kristne formidlinga av religion. Veldig få menneske beherska skriftspråk i tidlig middelalder, og dei ulike Kristus framstillingane er koda med eige formspråk og symbolar slik at publikum kunne lese betydinga av dette. Ikona er hellige blider som skal inspirere til kontemplasjon og bønn.
I dag har vi andre ikoner og forbilde av meir verdsleg art, og tilmed små piktogrammar og andre typar ikoner. Vi navigerer oss gjennom applikasjonar og dataprogrammer i ei verd med teikn. For å forstå symbolverknad i dag kan man kjenne til ulike tidsaldrar sitt symbolspråk. På fleire enn ein måte er ikonar og symbola både en del av vår kulturelle historie og vår kvardag i dag uansett religiøst ståsted. På bildeeksempla i dette opplegget har elevene tolka inn nokre av dei kvardags ikon og symbola dei omgir seg med inn i middelalderens formspråk – og resultatet vert ei spennande bildefortelling.
Malinga som er brukt er den type maling som ble brukt frå tidlig middelalder og utover – eggetempra. Også materialbruken gjær elevene bevisste på tradisjonar og gamle handtverk på ved eigen bruk.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Undervisningsopplegget er hentet fra Studiespeisalisering med Formgiving, men kan brukes i design og handtver, og KDA også.

Studiespesialisering med Formgivingsfag

Visuelle kunstfag 2:
Teikning og farge 2
-bruke valør, farge og form i frihandsteikning og maling for å få fram ulike uttrykk
-forklare symbolverdien til fargar i ulike sammenhenger
-bruke fotografi og informasjonsteknologi som utgangspunkt for registrering, idéskisser og biletnotat

Kunst og kultur 2
-gjære greie for hovudtrekk i vestleg kunst før 1600
-gjære greie for ulike materiale, fargar og teknikkar som vart nytta i framstillinga av kunst før 1600

Design og handverk vg1
Kvalitet og dokumentasjon
-beskrive kultur- og håndverkshistorie, tradisjonar, organisering og særpreg i noen yrker innan design og handverk
-dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte

Produksjon
-eksperimentere målretta med teknikkar, form, farge, materialar og reiskap.

Kunst design og arkitektur
Kunst og visuelle verkemiddel 1

Visuelle verkemiddel 1

-gjære reie for og bruke proporsjonar i eigne arbeid med teikning av naturformer,
geometriske former og ulike gjenstandar
-kjenne til ulike komposisjonsprinsipp og anvende disse i eigne arbeid

-kjenne til fagterminologi og bruke fagbegrep knytt til arbeid med visuelle verkemiddel, materialar og teknikkar


Kunst -og kulturhistorie 1
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
-gjere reie for hovedtrekk i vestlig kunst før 1600

-gjere reie for særtrekk og visuelle verkemiddel i kunstverk før 1600

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: