facebook
Foto: Sveinung Uddu Ystad

Filmadeus

Elverum kulturskole hadde opparbeidet seg en solid filmkompetanse gjennom det interne kulturskoleprosjektet Filmadeus. I Filmadeus II blir denne kompetansen videreført i et samarbeidsprosjekt med ulike skoleklasser i kommunen. Prosjektet  inkluderer fagene norsk, musikk, kunst, håndtverk og drama. Målet er at alle elevene på trinnet får gå gjennom den omfattende prosessen det er å produsere en film, og at alle skal ha et eierforhold til det ferdige produktet.

I tillegg til trinnlærere og filmkyndig personale fra kulturskolen fungerer eksterne fagfolk som veiledere gjennom hele prosjektperioden. Disse formidles via Østnorsk filmsenter på Lillehammer.

Prosjektet krever at skolen og lærerteamet er smidige og villige til i perioder å omorganisere skolehverdagen. Likeså krever det et tett samarbeid mellom skole, kulturskole og fagmiljø.

Dette er et av de 12 kulturskoleprosjektene som i 2011 ble valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde  som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og var et  ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: