facebook
Diskusjon og gjenfortelling med dokumentasjon

I hagen til Mirò

«I hagen til Miró» er et kunstprosjekt som startet med at alle i barnehagen fikk oppleve en stor utstilling ved Henie Onstad kunstsenter av den spanske maleren og skulptøren Joan Miró. Inspirasjonen derfra ble tatt inn i barnehagen hvor barna fikk muligheter for å samtale om kunsten og å skape sine egne uttrykk på grunnlag av sine inntrykk. Det ble et år med utprøving av nye kunstteknikker og fordypning innen forskjellige felter på grunnlag av barnas interesse. Det hele ble avsluttet med en stor utstilling hvor barnehagen ble gjort om til et galleri og åpnet opp for familie, venner og lokalbefolkning.

Juryens begrunnelse

Ruseløkka barnehage kallar seg for kulturbarnehagen i Vika og viser korleis vi kan arbeide langsiktig, prosessorientert og kompetent med eit kunstfagleg prosjekt som er forankra i nærmiljøet og ressursane der. Barnehagen har sidan 2007 valt å tilsetje ein atelierist med kunstfagleg utdanning og er no inne i eit treårig prosjekt som fokuserer på satsingsområda biletkunst, musikk og fotball.

I vinnarprosjektet til Den nasjonale barnehageprisen har borna vorte kjent med kunstnarskapet til Juan Mirò. Gjennom fyrst å få allsidige kunstinntrykk, har borna seinare skapt sine eigne varierte uttrykk i barnehagen saman med engasjerte og kunnskapsrike vaksne.

Juryen framhevar den grundige og reflekterte måten barnehagen arbeider med pedagogisk dokumentasjon, dessutan at dei set bornas fantasi og interesse i fokus. Variasjon i materialbruk og teknikk kjenneteiknar også Ruseløkka barnehages solide tilnærming til kunstfagleg arbeid i barnehagen. Barnehagen har i tillegg levert ei svært god prosjektskildring som viser tydelege haldningar til born, vaksenrolla og kunst som dialogform.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet
I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. (…)

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna (…)

  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk

Personalet skal (…)

  • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer 
  • gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: