facebook

MiniUKA, Sit barns kulturfestival

Kulturfestivalen MiniUKA, for og med 350 barn fra null til seks år, ble arrangert 22.- 24. september 2009 på Moholt studentby. MiniUKA er et samarbeidsprosjekt mellom Sit Barn sine studentbarnehager i Trondheim. De samarbeidet også med mange andre aktører. Samarbeidet var basert på frivillighet. Festivalen inneholdt blant annet konserter, teater, lydverksted basert på gjenbruksmaterialer, eventyrtelt, maleaktivitet, sirkus og dokumentasjonsvegg. MiniUKA viste et kulturmangfold i vid betydning. Festivalen hadde som målsetting å spre glede og begeistring og skape samhold og gode kulturopplevelser for barn, foreldre, personale og nærmiljø. I tillegg ønsket Sit Barn å profilere seg som kulturbarnehager.

MiniUKA har siden 2009 blitt arrangert annen hver høst på Moholt studentby. Se vedlagt program for MiniUKA 2015.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk (s.50).

Kapittel 1: Barnehagens verdigrunnlag, Mangfold og gjensidig respekt

Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver (s.9).

Kapittel 4: Barns medvirkning

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal kunne erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen (s.27).

Kapittel 5: Samarbeid mellom hjem og barnehage

Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven §§ 1 og 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling (s.29).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: