facebook
Foto: Arvid Larsen

Teknologi og design: Lampe

Har du tenkt på hvor sammensatt noe så vanlig som ei lampe egentlig er? Se for deg ei bestemt lampe. Det er mange valg som er tatt før denne lampa blei som den blei. Hvilke materialer er brukt? Hva slags former har de ulike delene? Er lyset stemningsfullt eller skarpt? Alle slike spørsmål skal elevene bli vant til å stille seg i teknologi og design. I dette opplegget for mellomtrinnet skal elevene i del 1 se på eksisterende lamper og analysere lampe som system. Hvilke deler er ei lampe satt sammen av? Og hva slags funksjon har hver del? Del 2 handler om å gå i dybden på delen lampeskjerm. Hvordan kan vi lage en lampeskjerm ut fra en ønsket funksjon?

Del 1: Lampe som system

Hovedmålet med dette undervisningsopplegget er å trene opp «teknologi- og designblikket» gjennom analyse av ei elektrisk lampe som et teknologisk produkt. I analysen skal elevene vurdere sammenhengen mellom materialvalg, form og funksjon til de ulike delene av lampa og se hvordan delene er satt sammen til et system.  

Læringsmål

Eleven skal kunne: 

  • forklare hvordan en lampe er et system som består av flere deler.
  • vise at systemet som helhet har en hovedfunksjon og at hver del har en eller flere delfunksjoner.
  • gjøre rede for form, materialvalg og funksjon til de ulike delene i systemet.
  • gjøre rede for egenskaper til materialer som er brukt i de ulike delene i systemet.

 

 

Del 2: Design din egen lampeskjerm

Her skal vi se på en del av ei lampe, nemlig lampeskjermen. Elevene skal lage en lampeskjerm ut fra en kravspesifikasjon. Målet med opplegget er at elevene skal arbeide tredimensjonalt og teste ut ulike materialer og teknikker for å designe et produkt.

Læringsmål

Elevene skal kunne:

  • designe og lage lampeskjerm til ei lampe.
  • begrunne valg av egnet materiale ut i fra en gitt kravspesifikasjon.
  • bruke formale virkemidler i designet og fortelle om disse.
  • fortelle om egenskaper ved materialer, teknikker og verktøy som er brukt i lampeskjerme

Opplegget er tilgjengelig i sin helhet på naturfag.no/lampe med beskrivelse, læreplantilknyttning og lærerveiledning

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Læreplan i kunst og håndverk

Etter 7. årstrinn

Visuell kommunikasjon

benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse

Design

lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer

Læreplan i matematikk fellesfag
Etter 7.årstrinn 

Geometri

analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep

byggje tredimensjonale modellar, teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt og diskutere prosessane og produkta

Læreplan i naturfag
Etter 7. årstrinn

Teknologi og design

planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt

Bilder: