facebook

KDA 3d design og 3d print

Skal dere gå i gang med 3d print?

Dette undervisningsopplegget er basert på «Flipped classrom» metoden med bruk av introduksjonsvideoer fra programvareleverandør, you tube eller Lynda.com som støtte i opplæringen.

Dette undervisningsopplegget er laget og prøvd ut i samarbeid med lektor Bjørn Lien og lektor Heidi Bjarmann på Bodin videregående skole og maritime fagskole, avdeling Formgivingsfag i samarbeid med KKS.

Tips om tilpassing til elevgrupper og praktiske råd er også innhentet fra Hoeggen ungdomskole i Trondheim ved Rikard Nyheim.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Design av prototype parfymeflaske med eske:

Design og arkitektur 1

Formål

Opplæringa legg til rette for praktisk arbeid, og ho skal fremje idéutvikling og kreativitet. Bruk av materiale og ulike typar verktøy, medrekna digitale, inngår i arbeidet for å framstille løysings-forslag, prototypar, ferdige modellar og presentasjonar. Faget gir moglegheit for å utvikle entreprenørskap og tverrfagleg arbeid. Kritisk tenking skal fremjast både gjennom individuelt arbeid og i samarbeid med andre.

Utforske og planleggje 1

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • kartleggje behov, innhente og visualisere informasjon og utforske alternative løysingar i ei design- og arkitekturoppgåve
  • utforske eigenskapar og moglegheiter ved form, materiale og teknikkar ut frå kravspesifikasjon og grunngitte val

 

Design, produksjon og presentasjon 1

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • bruke føremålstenleg materiale og teknikkar i eige arbeid med designprototypar og diskutere kvalitet og utføring

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: