facebook
Sanseinntrykk

Er alle engler hvite?

Prosjektet "Er alle engler hvite" var et stort fellesprosjekt for hele barnehagen. Prosjektet startet med at alle barna tok med seg et fravokst klesplagg til barnehagen, prosessene videre var mange. I tillegg til fellesutrykket, en stor engel i tekstil, som ble til i samarbeid med kunstner, Anne Knudsen, har avdelingene arbeidet med ulike utrykk. Skisser av engler og barnas tanker om engler, installasjonen Engleland av is, sanseinntrykk og endringer i det fysiske miljøet, dramauttrykk, individuelle engler i tekstil og "hverdagsengler".

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

I arbeid med prosjektet har vi hatt en tverrfaglig og prosessorientert tilnærming. Prosjektet har forankring i flere av rammeplanens fagområder. Hovedvekten har vært på fagområdene «Kunst, kultur og kreativitet» og «Etikk, religion og filosofi».

I arbeid med fagområdet [Kunst, kultur og kreativitet] skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk (s.51).

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. (…) Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar (s.54-55).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: