facebook

Programfag til valg for kunst, design og arkitektur (KDA)

Høsten 2017 ble fire nye programfag til valg tilbudt elever ved programområde for kunst, design og arkitektur (KDA) i videregående skole.

KKS ønsker å bidra med deling av gode undervisningsressurser som kan inspirere og lette lærernes arbeid med læreplanimplementering. Vi ber deg som underviser i ett av fagene, og som har gjennomført et undervisningsopplegg du synes var vellykket, om å ta kontakt med senteret.

«Hvis noen av dere der ute underviser i faget kunst og skapende arbeid, så ta kontakt!». Dette hjertesukket kom fra nytilsatt lektor ved Edvard Munch videregående skole, Benedicte Lyssand Granly, på KDA-konferansen ved OsloMet, 9.februar, 2018.  Lyssand Granly underviser bl.a. i 5-timersfaget kunst og skapende arbeid. På KDA-konferansen la hun fram undervisningsopplegget «ELVELANGS  -  et stedsspesifikt verk; en lysinstallasjon», som hun hadde gjort med elevene. Lyssand Granly uttrykte frustrasjon over mangelen på læremidler og oppfordret samtidig andre lærere i faget til å ta kontakt for eventuell deling av undervisningsopplegg.


Høsten 2017 ble fire nye programfag til valg tilbudt elever ved programområde for kunst, design og arkitektur.
De nye valgfagene er

Formål, hovedområder og kompetansemål stiller store og utfordrende krav til de lærerne som skal legge til rette for læring i disse 5-timers fagene, som for øvrig også er trekkfag til eksamen. Som sagt er det ikke utviklet spesifikke læremidler til noen av valgfagene, og behovet for deling av undervisningsressurser er stort.

På oppfordring fra lærere som underviser på KDA ønsker Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) å bidra til læreplanimplementering ved at undervisningsressurser og gjennomprøvde opplegg gjøres gratis tilgjengelig for alle i vår ressursbase for videregående opplæring

I slutten av februar sendte KKS derfor ut en e-post til samtlige videregående skoler som tilbyr ett eller flere av de nye programfagene til valg. Responsen var umiddelbar, og det vil i løpet av våren bli publisert flere kvalitetssikrede undervisningsopplegg i arkitektur og samfunn, foto og grafikk, design og bærekraft og kunst og skapende arbeid. Når det gjelder foto og grafikk finnes det for øvrig allerede flere opplegg i ressursbasen (lenke) vår:

KKS trenger imidlertid flere og gjennomprøvde opplegg i fagene og særlig i design og bærekraft, som vi enda ikke har fått noe inn fra. Vi oppfordrer lærere, som underviser i de nye programfagene til valg rundt omkring i landet, til å ta kontakt med senteret, ved hilde.hermansen@nord.no, for deling av gode og spennende undervisningsopplegg!

Lenke til Nyhetsarkiv