facebook

Vurdering i kunst, design og håndverksfagene

Kreativitet er et sentralt begrep i Overordnet del -  verdier og prinsipper for grunnopplæringen, i Meld. St. 28 og i den pågående fagfornyelsen. KKS er glade for å kunne publisere to videoer av Eva Lutnæs, som bl.a. omhandler kreativitet og vurdering.

Vi gratulerer postdoktor Eva Lutnæs, Institutt for estetiske fag ved OsloMet, med prisen for «Best Paper» i årets E&PDE (International Conference on Engineering and Product Design Education), London sept-2018!

Med artikkelen Creativity in Assessment Rubrics uttaler Lutnæs at hun «tar opp tråden fra en artikkel kollega Ingeborg Stana skrev til fjorårets E&PDE-konferanse der hun diskuterer modeller for å vurdere kreativitet. Jeg har brukt en modell utviklet for grunnskolenivå som definerer femten kreative vaner i analyse av kunst- og håndverkslæreres vurderingskriterier. Det er en fagkritisk artikkel der jeg spør hvilke vurderingskriterier som må til for å bygge opp under ansvarlig kreativitet» (Kringeland, 2018).  

Lutnæs har tidligere forsket på sammenhengen mellom kreativitet og vurdering i faget kunst og håndverk. I artikkelen Creativity in the subject Art and Crafts: the weak link between learning and assessment (2013) peker hun på lærernes dilemma både i forhold til å definere hvordan kreativitet kommer til syne i elevenes arbeider og i forhold til å utvikle tydelige vurderingskriterier.

Hvordan definere kjennetegn for kreativitet?
I filmen Fagrelevante kjennetegn i kunst og håndverk diskuterer Eva Lutnæs hvordan læreren kan utvikle relevante kjennetegn på måloppnåelse i faget i kunst og håndverk. Lutnæs kommer også inn på vurdering av kreativitet og spør: Hvordan definere kjennetegn for kreativitet?

Vurdering av kvalitet i elevenes skapende arbeid
I Faglig progresjon og sammenhenger på tvers av verkstedsperioder i faget kunst og håndverk tegner Lutnæs opp fire pilarer på tvers av verkstedperioder og kompetansemål: Håndverk -  ideutvikling -  visuelle virkemidler - presentasjon og vurdering. Pilarene danner grunnlag for vurdering i de fire hovedområdene i faget (visuell kommunikasjon, design, kunst og arkitektur). Hun presenterer en modell for å identifisere, snakke om og vurdere kvalitet i elevers skapende arbeid. Modellen er et mer fleksibelt verktøy enn de rigide vurderingsskjemaene som elevene skal krysse av på.

Om kreativitet
Vi minner også om førsteamanuensis Ingeborg Stanas fagartikkel Om Kreativitet som ligger i ressursbasen vår. Stana presenterer bl.a. hva vi legger i begrepet kreativitet og belyser hvordan vi kan fremme og måle kreative ferdigheter i skolen. 

Vurderingsstopp som metode  -  eleven som aktør
«God vurdering, der forventningene er tydelige og eleven deltar og blir hørt underveis i læringsarbeidet, er en nøkkel til å tilpasse undervisningen», står det i ny Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Nettopp dette er det Liv Jorunn Helgestad, lektor ved Kongsberg videregående skole, er opptatt av i sin ferske fagartikkel «Kjempefint!» - om bruk av vurderingsstopp for å fremme læring. Helgestad presenterer termen vurderingsstopp, et begrep hun utviklet i sin mastergradsavhandling for å kunne navngi denne læringsstøttende metoden.

Vi minner også om tidligere publiserte ressurser med vurdering som tematikk. Ressursene omhandler filmer, fagartikler og praksiseksempler. Ta en titt, lytt og lær, og la deg inspirere av fagfolk innen feltet.

Lenke til Nyhetsarkiv